กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการ ส่งเสริมการปลูกกล้วยเล็บมือนางและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฯ

การทำไอศกรีมกล้วย จากกล้วยเล็บมือนาง (พันธุ์ชุมพร) โดย ผศ.อมรรัตน์ สีสุกอง คณะวิทยาศาสตร์ฯ สวนดุสิต

การแปรรูปกล้วยตากเล็บมือนาง (พันธุ์ชุมพร) โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมการคณะวิทย์ฯ พบผู้นำชุมชน บริเวณพื้นที่โรงสีข้าวสวนดุสิต จังหวัดปราจีนบุรี

ผลผลิตจากการแปรรูปในกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (กล้วย+มะม่วง) พื้นที่ปลูกกล้วย จังหวัดปราจีนบุรี

การดูแลกล้วยเล็บมือนางพันธุ์ชุมพร และการทำปุ๋ยหมัก-คุณปราณี ภุมรินทร์

โลกของจุลินทรีย์ในดิน (SOIL MICROBIOME) โดย ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์

การทำปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร บรรยายโดย คุณปราณี ภุมรินทร์ นักปราชญ์ชุมชน

กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (กล้วย+มะม่วง) พื้นที่ปลูกกล้วยโรงสีข้าว จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมบำรุงพื้นที่ปลูกกล้วย บริเวณพื้นที่บริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิต จังหวักปราจีนบุรี

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการทำปุ๋ยน้ำหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ 10 ไร่